TIJ โพล เผยความเห็นต่อกรณี “อดีต ผกก.โจ้” ประชาชนส่วนใหญ่ “รับไม่ได้” ต่อการใช้ความ รุนแรงของเจ้าหน้าที่ ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมลดลง ต้องการให้มีหน่วยงานอื่นร่วม ตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการสอบสวน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทางออนไลน์ใ…

คลิกเพื่ออ่านต่อ