“รางวัลเพื่อประชาชน : การแถลงผลความสำเร็จการขับเคลื่อนภารกิจตัวชี้วัดหลัก ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๕”

วันอังคารที่​ ๒๐ กันยายน พ.ศ.​ ๒๕๖๕​ เวลา​ ๑๐.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมแถลงข่าวในงานแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ จังหวัด พบสื่อมวลชนจังหวัดแพร่และรายงานผลความสำเร็จการขับเคลื่อนภารกิจตัวชี้วัดหลัก ๑๒ เป้าหมายร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ #รับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลัง : https://www.facebook.com/prdphrae/videos/817991092542378/ ด้วยจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากพทุภาคีทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนท้องถิ่นภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ต่างช่วยกันผลักดันพัฒนาจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ จนเกิดผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับผ่านการประเมินมาตรฐานจากภายนอก จนได้รับมอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติพร้อมเกียรติบัตรเพื่อชื่นชนยินดีกับผลการดำเนินงานดังกล่าว รวม ๗๑ รางวัล ประกอบด้วย 📌๑.รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดแพร่ จำนวน ๖ รางวัล จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ๑.๑ ITA อยู่ในอันดับ ๒ ของประเทศ (ราชการส่วนภูมิภาค) ที่ ๙๙.๑๕ คะแนน ๑.๒ ITA เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดแพร่ (อปท.) คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ๑.๓ ITA ผ่านระดับ AA (๙๕คะแนนขึ้นไป) ได้แก่ ราชการส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปีน อำเภอลอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 📌๒.รางวัลการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จังหวัดแพร่ จำนวน ๑๔ รางวัล จาก สำนักนายกรัฐมนตรี 📌๓.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (PMOA หมวด ๑ ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดแพร่ จำนวน ๑ รางวัล จาก สำนักงาน ก.พ.ร. 📌๔.รางวัลจังหวัด องค์กร และชุมชนคุณธรรม จำนวน ๕๑ รางวัล จากกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ทางจังหวัดแพร่ยังมุ่งบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในรูปแบบที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตั้งเป้าหมายความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจตามตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดด้านต่างๆ ให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในวาระต่อไปอีกด้วย ณ ห้องนครแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ทีมข่าวภูมิภาค/รายงาน

Related posts