เกษตรกรอุบลราชธานี รับมอบ ส.ป.ก.4-01 200 ราย

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 และงานฉลอง “139 ปี เกษตรอินทรีย์เมืองม่วงสามสิบ” โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน การนำเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว

ทั้งนี้ภายในงาน ไดจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกร อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 200 ราย รวมเนื้อที่ประมาณ 1,196 ไร่

สำหรับ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ส.ป.ก.อุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว 5,817 ราย 7,178 แปลง เนื้อที่ประมาณ 44,652 ไร่ นอกจากการจัดที่ดิน ส.ป.ก.แล้ว ยังมีโครงการต่าง ๆ มาพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าว ได้มอบรางวัลแปลงใหญ่ข้าวดีเด่นระดับประเทศ รางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่น รางวัลคนดีศรีม่วง จำนวน 30 ราย มอบข้าวสารให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85 แห่ง มอบพันธุ์มะพร้าวแก่วัดในพื้นที่ 146 แห่ง มอบท่อนพันธุ์หม่อนพันธุ์ดี พันธุ์ปลา จำนวน 158 หมู่บ้าน และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศูนย์ข้าวชุมชน 4 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานีด้วย
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์/ข่าว//สนวท/ เออีซีไทยนิวส์/รายงาน

Related posts