เลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานส.ป.ก.จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9,13,14 นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวกุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.กจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้รับฟังปัญหา/อุปสรรค และการดำเนินงานของ ส.ป.ก.อุบลราชธานี รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงาน มอบขวัญกำลังใจและขอบคุณ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. อุบลราชธานี ส.ป.ก.มุกดาหาร ส.ป.ก.อำนาจเจริญที่มาร่วมต้อนรับในวันหยุดราชการอย่างอบอุ่น ท่านได้กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร อยู่ได้ อยู่ดี อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ /ข่าว/สนวท/รายงาน

Related posts