“พลภูมิ”ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง รองประธานและคณะทำงาน สภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนสู่อาเซียน

 วันที่ 16 กันยายน 2565  เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนสภาวัฒนธรรมเขต ครบทั้ง 50 เขต และผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมระดับกรุงเทพมหานคร 1 องค์กร  นายเกษม ปฐมฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม เจ้าหน้าที่ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องการคัดเลือกตำแหน่งรองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  ในคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการคัดเลือกตำแหน่งเลขากลุ่มโซนสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการคัดเลือกตำแหน่งอื่นในคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 4  การพิจารณาจัดทำข้อบังคับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ

โดยที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ดังนี้

ตำแหน่งรองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ตำแหน่ง  แบ่งคามกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

1.กลุ่มกรุงเทพกลาง ได่แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธ์วงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขาวง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตวังทองหลาง มีนายสัมพันธ์ พันธ์พิสัย    ผู้ดูแลเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพ

2.กลุ่มกรุงเทพใต้ ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา มีนางสาวรัตนา ปรีฎาพาก ผู้ดูแลเป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ได้แก่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน  มีนางอรนุช ศิริพัฒนานันท์ ผู้ดูแลเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

4.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เชตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตประเวศ มีนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ผู้ดูแลเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

5.กลุ่มกรุงธนเหนือ ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลื่งชัน เขตทวีวัฒนา มีดูแลนางนฤมล เลี้ยงรักษา เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

6.กลุ่มกรุงธนใต้ ได้แก่  เขตภาษเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะทเขตทุ่งครุ มี นายศักดา เนียมถนอม ผู้ดูแลเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งเลขานุการกลุ่มโซน จำนวน 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วยดังนี้

1.นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ เป็นเลขานุการกลุ่มกรุงเทพกลาง

2.นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ จินตโสภณ  เป็นเลขานุการกลุ่มกรุงเทพใต้

3.นางดวงตา ฤกษ์ม่วง เป็นเลขานุการกลุมกรุงเทพเหนือ

4.นางสาวธีรารัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เป็นเลขานุการกลุ่มกรุงเทพตะวันออก

5.นางนันท์นภัส ธนโชคนัจนันทน์  เป็นเลขานุการกลุ่มกรุงธนเหนือ

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ วิทยวิโรจน์ เป็นเลขานุการกลุ่มกรุงธนใต้ 

ที่ประชุมเห็นชอบตำแหน่งอื่นๆ ในคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยให้

1.นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เป็นกรรมการและเลขานุการ

2.นางสาวมธุรส เบนท์ เป็นกรรมการและเหรัญญิก

3.นางสาวจารุภัทร จุลสำลี เป็นกรรมการปฎิคมและนายทะเบียน

4.นายชนม์กรุณ จารุกุลพรไพศาล เป็น กรรมการผู้ช่วยปฎิคม และนายทะเบียน  คนที่ 1

5.นายนายถาปัตย์ ปรีดา  เป็นผู้ช่วยปฎิคมและนายทะเบียน  คนที่ 2

6.นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย เป็น กรรมการและโฆษก

7.นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา   เป็น กรรมการและรองโฆษก 

การพิจารณาจัดทำข้อบังคับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 13 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ให้นำข้อบังคับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 มาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ได้ข้อบังคับสภาวัฒนธรรมกรุงเทหมาหนครชุดปัจจุบัน ต่อไป

ปิดประชุม เวลา 11.35 น. 

ดิว  คณาวุฒิ  /ข่าว/ สนวท/รายงาน

 

Related posts