โครงการขับเคลื่อนให้ความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตนอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่สภาเด็กและเยาวชน

วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 09:00 น. เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา จัดอบรมแนวทางขับเคลื่อนสภาเด็ก และ เยาวชน จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งส่งมอบความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมืองในบทบาทหน้าที่ และ อำนาจของวุฒิสภา กับการปกครองระบอบประชาธิปไตนอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสือ จ.ปทุมธานี  ทางบ้านพีกเด็ก และ ครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุภรัตน์ คงเกลียว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ จังหวัดปทุมธานี

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จากเจ้าหน้ที่.ดูแลสภาเด็กและเยาวชน/สภาเด็กและเยาวชน/เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลอำเภอลำลูกกา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนคำบลบึงคำพร้อย/อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ในการอบรมได้มี นางศรึสุภา ชุมสาย ณอยุธยา บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตนอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานทางด้านเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปใช้ประโยนข์ต่อไป
 ทีมข่าวเด็กและเยาวชน/ข่าว/สนวท/รายงาน

Related posts