เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน นายวิสุทธิ์ เลิศไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน นางสาวฐิติยา พาณิชยเวชสันติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน เป็นฝ่ายเลขานุการ ผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัย รวมถึงรายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อพิจารณาข้อเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประเภทเอกสารปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ เป็นต้น
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์/ข่าว/สนวท/รายงาน

Related posts