รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดการอบรมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำเกษตรกร”

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำเกษตรกร” โดยมี นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมการอบรมสัมมนา ณ โรงแรม ดิไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

การจัดฝึกอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ส.ป.ก. ได้ให้ความสำคัญกับหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบกับ ส.ป.ก.มีภารกิจสำคัญนอกเหนือจากการจัดที่ดิน คือ การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่ได้รับที่ดินทำกิน สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างสูงสุด ผ่านการขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี และใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์/ข่าว /สนวท/รายงาน

Related posts