ส.ป.ก. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชียวชาญฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ได้ร่วมพิธี ณ บริเวณมุกกลาง ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ /ข่าว/เออีซีไทยนิวส์/รายงาน

Related posts