ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมาธิการวิสามัญ ลำดับที่ 4 ของวุฒิสภา และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB411 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
ทีมข่าว /เออีซีไทย/รายงาน

Related posts