ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่มหาสารคาม

วันนี้(25 พ.ค. 65)เวลา 09.30น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สอดส่องโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านโนนตุ่นโนนเนาว์ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตรงบประมาณ 2,999,999 บาท


       จากนั้นได้ลงพื้นที่สอดส่อง จุดที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ดำเนินการ บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 1,816,000 บาท
       ภายหลังการลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 2 แห่ง นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงยืน โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้เสนอแนะการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างลำห้วยทรายขาว ฝั่งทิศตะวันตก ถึงบ้านนายสมจิตร สีลม หมู่ที่  5 อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแบกเชื่อม ตำบลเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านโนนตุ่นโนนเนาร์ ตำบลเขื่อน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ว่า ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา และตามมาตรฐานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง

                                                                                                                   นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบสรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การสอดส่องโครงการ ของ ก.ธ.จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ด้าน  ดังนี้.-


 1. ประเภทก่อสร้างถนน อาทิ การแก้ไขรายละเอียดโครงการโดยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ/ช่างผู้ควบคุมงาน ไม่เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ตรงตามแบบปริมาณก่อสร้าง/ขาดการประสานงานในพื้นที่ระหว่างหน่วยงาน ทำให้งบประมาณมีการซ้ำซ้อน/พื้นที่ก่อสร้างไม่พร้อมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สำรวจพื้นที่จริง ทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างส่งผลให้โครงการล่าช้า/ไม่มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนเสนอความต้องการในพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหาความไม่ร่วมมือจากประชาชนในการอุทิศพื้นที่บางส่วนเพื่อใช้เป็นแนวเขตก่อสร้าง/ความไม่ชัดเจนของการกำหนดงวดงานจ้าง
 2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ พบว่า ขาดขั้นตอนการถอนสภาพพื้นที่ และควรมีการจัดหาระบบไฟฟ้าด้วยวิธีขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
 3. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ เสนอให้ตรวจสอบปริมาณดินขุด และปริมาณดินถมให้ครบถ้วนตามแบบ
 4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร เจาะบ่อน้ำบาดาล เสนอให้ตรวจสอบความหนาโครงเหล็กและวัดความลึกว่าเป็นไปตามแบบหรือไม่
 5. โครงการด้านเกษตร ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของจังหวัด เสนอให้ตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว วิธีการจัดซื้อ ใครเป็นผู้รับจ้าง กลุ่มเป้าหมายที่นำไปแจกจ่ายใช้วิธีการคัดเลือกอย่างไร และได้นำไปเพาะปลูกจริงหรือไม่
 6. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการ เสนอให้เลือกสถานที่จัดงาน  เลือกช่วงเวลาและพื้นที่ให้เหมาะสมกับสินค้า รวมทั้ง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล รถแห่ อาจจะไม่เหมาะสมกับพื้นที่ กทม. นอกจากนี้ พบว่า ยอดขายรวมของผู้ขายสินค้า อาจจะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป
 7. การยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ เสนอให้เลือกพื้นที่จัดงานขายสินค้าให้เหมาะสม ตลอดจน การเลือกช่วงเวลาในช่วงต้นเดือน จะทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ดีกว่า และเลือกรายการสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด จะทำให้สามารถสร้างยอดขายให้กลุ่มผู้ค้าได้เพิ่มขึ้น
8. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู้ภัยโควิด – 19 ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชดำริ (ธคก.) เสนอให้ตรวจสอบการแจกจ่ายปัจจัยผลิต/การมีรายชื่อ – ที่อยู่ และพิกัดฟาร์ม และเกษตรกรแต่ละรายมีการเลี้ยงโคกระบือจำนวนเท่าไหร่ ได้นำปัจจัยการผลิตไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่


 9. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Zoning by Agri map ขอให้ตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับถูกต้องตามระเบียบหรือไม่/รายชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ควรจะทับซ้อนกับโครงการของผลิตข้าวอินทรีย์สำนักงานเกษตร/การดำเนินการอย่างไร/การจัดซื้อ จัดจ้าง

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/เกศรินทร์ นันทะริด-ภาพ    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม /สนวท/รายงาน

 

Related posts