จ.มหาสารคาม เตรียมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)

          วันนี้(11 พ.ค. 65)เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุม 106 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทอาหาร (2) ประเภทเครื่องดื่ม (3) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (4) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และ (5) ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก โดยจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

       สำหรับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดอันดับคะแนนยอดนิยม (popular vote) จากผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ประกอบด้วย


1.)เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 2.)ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัด 3.)ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน 4.)ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก 5.)ผลิตภัณฑ์มียอดจำหน่ายสูงเป็นสินค้าขายดีของจังหวัด และ 6.)การสนับสนุนความยั่งยืนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่รับสมัครเข้าคัดสรร ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการจัดอันดับคะแนนยอดนิยม (Popular Vote) ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ซึ่งในแต่ละหมวดย่อยของผลิตภัณฑ์ให้พิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้หมวดละไม่เกิน 10 ผลิตภัณฑ์ และกำหนดระยะเวลาโหวต จำนวน 3 เดือน (มิถุนายน-สิงหาคม 2565)


วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/เกศรินทร์ –ภาพ    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม/สนวท./รายงาน

Related posts