“ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่” เดือนหกปีนี้ มีงานอะไรที่ไหนบ้าง? แล้วคุณจะรักเลย เมืองไทยน่าเที่ยว

เชฟสุดแซ่บพาเที่ยวทั่วไทย

วันนี้ ททท. สำนักงานเลย นำมาเสนอหรือบอกกล่าวให้ทราบกันแล้วนะครับ 🙏 ไปดูกันเลย!
– งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
กำหนดการงานนมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก
๑๒ พ.ค. ๖๕ – พิธีเปิด”งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก”
๑๓ พ.ค. ๖๕ – พิธีล้างธาตุและพิธีคารวะธาตุ
๑๔ พ.ค. ๖๕ – พิธีบวชนาคและแห่จากวัดโพนชัยมายังพระธาตุศรีสองรัก
๑๕ พ.ค. ๖๕ – ขบวนแห่พานบายศรีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พิธีบูชาธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง
– งานประเพณีบุญเดือนหกและการละเล่นผีขนน้ำบ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ขบวนแห่วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๕)
สอบถามเพิ่มเติม : ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒ ททท. สำนักงานเลย หรือ Facebook Fanpage ททท.สำนักงานเลย : TAT Loei Office
ประวัติพระธาตุ
พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
รูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นเจดีย์ศิลปะล้านช้าง ตั้งอยู่บนฐานเขียงเตี้ย รองรับชั้นบัวคว่ำบัวหงายแบบย่อ มุมไม้สิบสอง โดยทําส่วนมุมให้ตวัดงอนขึ้น ถัดขึ้นไปเป็น องค์ธาตุทรงบัวเหลี่ยม ตกแต่งมุมด้านล่างทั้งสี่ด้านขององค์ธาตุด้วยกาบลายสามหยักและขมวดก้นหอย เหนือขึ้นไปเป็นส่วนยอดเรียวแหลมประดับด้วยฉัตรและเม็ดน้ำค้าง…เมื่อมองโดยรวมคล้ายสามเหลี่ยมที่ส่วนฐานมั่นคง ปลายยอดสอบเรียว ดูเรียบง่ายและอ่อนช้อย
ยังมีตํานานอีกสํานวนหนึ่ง เป็นการนําความเชื่อทางศาสนาเรื่องพระบรมสารีริกธาตุมาผูกรวมด้วย โดยเล่ากันว่า เมื่อกษัตริย์ทั้งสองตกลงใจกระทําสัญญาไม่รุกรานกัน จึงให้เสนาอํามาตย์ออกหาสถานที่เพื่อก่อสร้างพระธาตุ จากการสํารวจได้พบอูบมุงแห่งหนึ่งริมฝั่งลําน้ำอู ภายในมีห่อผ้าสีดําบรรจุอัฐิไว้ ซึ่งไม่สามารถสืบทราบได้ว่าเป็นอัฐิของผู้ใด ต่อมากษัตริย์ทั้งสองนิมิตตรงกันว่า มีชายแต่งกายชุดขาวมาเข้าเฝ้าและกราบทูล ว่า อูบมุงแห่งนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนองคุลีนิ้วก้อยของพระพุทธเจ้า ดังนั้น ทั้งสองพระองค์จึงตัดสินพระทัยให้สร้างพระธาตุศรีสองรักขึ้นในที่แห่งนี้โดยครอบทับอูบมุงไว้ 
 
อย่างไรก็ตาม แม้ตํานานจะเป็นเรื่องเล่าสืบกันมา ซึ่งบางสํานวนอาจมีเค้าความจริงอยู่บ้าง หรือไม่มีเลยก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากเรื่องราวเหล่านี้คือ ความเชื่อถือ และศรัทธาของคนในท้องถิ่นที่มีต่อพระธาตุศรีสองรักว่านอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีดวงวิญญาณบรรพบุรุษสิงสถิตอยู่ เพื่อปกปักรักษาและคุ้มครองให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้า ซึ่งชาวพุทธให้ความเคารพนับถือ สะท้อนแนวคิดเรื่องบาปบุญ และการใช้จารีตทางศาสนาเป็นระเบียบควบคุมสังคมให้ยึดมั่นกระทําความดี

อันส่งผลให้เกิดประเพณีการทําบุญพระธาตุศรีสองรัก เป็นประจําทุกปีสืบจนปัจจุบัน ในวันเพ็ญเดือน 6 ตามฤกษ์สร้างพระธาตุเมื่อครั้งอดีต

นายเชฟสุดแซ่บ (คณาโชค) /รายงาน/ททท.เลย/ข่าวข้อมูล/สนวท.ประชาสัมพันธ์

Related posts