ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการกาชาดร่วมใจ สร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้(5 พฤษภาคม 2565)เวลา 16.00น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการกาชาดร่วมใจ สร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอวาปีปทุม และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีส่งมอบ 


ทั้งนี้ อำเภอวาปีปทุมได้คัดเลือกบ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนที่ประสบความทุกข์ ยากเดือดร้อน สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามกำหนด ซึ่งอำเภอวาปีปทุมได้คัดเลือก นางหนูจ๋า ปุลา บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 7 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


พร้อมกันนี้ ได้ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่นางเต็ม สุตรภักดิ์ บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 7 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้สร้างและซ่อมแซม โดยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ จากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม


วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/พรชัย พรศรีสุราช-ภาพ        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม/สนวท/รายงาน

Related posts