กองพลทหารราบที่ 6 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมตามโครงการ “ปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติฯ” 20,999 ต้น

วันนี้(4 พฤษภาคม 2565)เวลา 15.09น. พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิด โครงการ “ปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ”จำนวน 20,999 ต้น ณ บริเวณสวนป่ากลางค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/จังหวัดมหาสารคาม จิตอาสา กำลังพล และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่รอบค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างในการอุทิศตน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ให้ได้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย


          พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นวันฉลอง พระเศวตฉัตร ในพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความปลาบปลื้มยินดี และพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพสกนิกรไทยในการอุทิศตนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าให้ได้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย และขอขอบคุณมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทัพภาคที่ 2 จัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์กล้ายางนาในพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการและประชาชนนำไปปลูก เพิ่มพื้นที่ป่ารวมทั้งเป็นไม้มีค่าประโยชน์ใช้สอยมากซึ่งหน่วยทหารในกองทัพภาคที่ 2 จะได้รับไปปลูกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย สำหรับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไปจะได้ประสานแจกจ่ายเพื่อเพาะปลูกให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ต่อไป

วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/ปวีณา ดอนหลักคำ-ภาพ    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม/สนวท/รายงาน

Related posts