ประดิษฐ์ผีเสื้อจากอัตลักษณ์ลายผ้าไหม 13 อำเภอ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้(29 เมษายน 2565)  ที่ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานแถลงข่าวการประดิษฐ์ผีเสื้อจากอัตลักษณ์ลายผ้าไหม 13 อำเภอ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีเกียรติร่วมภายในงาน 

          นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด ที่มีขนาดและสีสัน ตามความเหมาะสม ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


         จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย โดยทีมอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานเหล่ากาชาด สมาคมส่งเสริมผ้าไทย เครือข่าย OTOP จังหวัด บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนทั่วไป ได้ประดิษฐ์ผีเสื้อ ที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้ จะได้นำความรู้ เทคนิคการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ไปถ่ายทอดในการประดิษฐ์ผีเสื้อ ในระดับอำเภอ ถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีโอกาส ได้ร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  


            สำหรับจังหวัดมหาสารคาม มีผ้าไหม ผ้าฝ้าย ที่มีความสวยงาม หลากหลาย เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดซึ่งก็คือ ลายสร้อยดอกหมาก และลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ที่จะนำมาประดิษฐ์ผีเสื้อ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองมหาสารคาม(ลายกุญแจใจ) 2. อำเภอกันทรวิชัย(ลายดอกผักติ้ว) 3. อำเภอโกสุมพิสัย (ลายโกสัมพี) 4. อำเภอบรบือ(ลายดอกแก้ว) 5. อำเภอนาเชือก (ลายขอขจร) 6. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (ลายดาวล้อมเดือน) 7. อำเภอยางสีสุราช (ลายดอกขจร) 8. อำเภอเชียงยืน (ลายโคมเก้า) 9. อำเภอชื่นชม (ลายดอกชื่นชม) 10. อำเภอแกดำ (ลายไข่มดแดง) 11. อำเภอวาปีปทุม (ลายข้าวสาร) 12. อำเภอนาดูน (ลายหัวนาค)  และ 13.อำเภอกุดรัง (ลายดอกฮัง) จึงขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลายอัตลักษณ์ของจังหวัดและอำเภอ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจังหวัดจะได้คัดเลือกผีเสื้อที่สวยที่สุด จำนวน 90 ตัว  ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ต่อไป

ปชส.มหาสารคาม/ภาพ/ข่าว/สนวท/รายงาน

Related posts