คปก. อนุมัติโครงการสาธารณูปโภค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยมีสาระสำคัญในการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 1

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปลัด.กษ.) เปิดเผยว่า การประชุม คปก. ในครั้งนี้ ส.ป.ก. ได้เสนอขออนุมัติโครงการและการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม1) โครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 สาย ระยะทางรวม 3.364 กิโลเมตร เนื่องจากถนนเดิมเป็นเส้นทางลูกรังที่สร้างผ่านแปลงเกษตรกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับเส้นทางอื่นทำให้มีความลำบากในการเดินทางช่วงฤดูฝน ส.ป.ก. เพชรบุรี จึงได้ดำเนินการสำรวจปรับปรุงเป็นถนนหินคลุกเพื่อให้มีความเหมาะสมในการสัญจรและขนย้ายผลผลิตเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรมากขึ้น และ 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายที่ 2 พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชุมชนสันติพัฒนา) จำนวน 1 สาย ระยะทาง 2.091 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ คปก. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสาธารณูปโภคโดยได้อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 182 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด เพื่อต้องการให้เกิดการสะสมความชื้นในพื้นที่ สามารถเก็บสะสมน้ำได้มากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากกรณีวิกฤตภัยแล้ง และมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 ซึ่งได้มีการอนุมัติหลักการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการพัฒนาทั้งสิ้น 7 กิจกรรม มีการอนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2565 ไปแล้ว จำนวน 79 โครงการ 6 กิจกรรม ได้แก่

1)งานสำรวจวางผังแม่บทการพัฒนา

2)งานปรับพื้นที่

3)งานสำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลง

4)งานพัฒนาระบบโครงข่ายถนน

5)งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

6)งานพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค (บ่อบาดาล)

สำหรับดำเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัด จำนวน 39 แปลง จำนวนเงินทั้งสิ้น 233,652,612.00 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 170,718,617.99 บาท ทั้งนี้ ส.ป.ก. มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทุกมิติและทุกโอกาสอย่างต่อเนื่องสืบไป
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ /ข่าว /สปก./ภาพ/ เออีซีไทยนิวส์/รายงาน

Related posts