จ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2565

วันนี้(28 เม.ย.65) เวลา 08.30น.ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อหารือ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม .   
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
โดยวาระก่อนการประชุม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และเกียรติบัตร จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.)พิธีมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 ราย(สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม) 2.)พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 กองทุน(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม) 3.)พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 22 ราย(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม) และ 4.)พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร.และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม) .   
จากนั้น ได้แนะนำข้าราชการย้ายมาไปรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 8 ราย และนำเข้าสู่วาระการประชุม ทั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มีข้อสั่งการเพิ่มเติมในที่ประชุม ดังนี้ 1.) เรื่องความสะอาดของอาคารสถานที่ การเก็บขยะ เศษใบไม้ และการปรับภูมิทัศน์โดยขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ สถานศึกษา วัด หมู่บ้าน ชุมชนฯลฯ ดูแลพื้นที่ของตนเองให้สะอาดสวยงาม 2.) การเตรียมแผนกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยให้ข้าราชการจังหวัดมหาสารคามทุกคนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น 3.)ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดกลางแจ้ง เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาจส่งผลกระทบหรืออันตรายต่อผู้ที่ร่วมกิจกรรมได้ 4.)จากกรณีที่เป็นข่าวเรื่องการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปทำร้ายคู่อริในโรงพยาบาล ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยดูแลสอดส่องไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และ 5.)เนื่องจากสภาพการพยากรณ์อากาศอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงขอให้ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         วิศิษฎ์-ข่าว/พรชัย-ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม//ส.น.ว.ท./รายงาน

Related posts