สุโขทัยเดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมต้านกลโกงพัฒนาโอกาสไปสู่การปลูกฝังคุณธรรม จริธรรม ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตด้วยโมเดล STORNG

STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สุโขทัยเดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมต้านกลโกง เมื่อเวลา 09.30นของวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมของ โรงแรม สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ ท อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุโขทัย จากสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมพํฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด้วยภาคประชาชนและตัวแทนเยาวชน จากอำเภอต่างๆในจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งความอายและไม่ทนต่อการทุจริตต้านทุจริต พัฒนาโอกาสไปสู่การปลูกฝังคุณธรรม จริธรรม ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตด้วยโมเดล STORNG จิตพอเพียงต้านทุจริต และขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จากวิทยากร กรรมการชมรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานป.ป.ช.สุโขทัย เรื่องการใช้งาน ACTai เครื่องมือต้านโกงภาคประชาชน เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และระบบ WE STRONG เครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch and Voice) และการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชมรมฯระดับอำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนได้มีช่องทางการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยมีการจัดทั้งหมด 3 ครั้ง มีอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ซึ่งใช้เป็นจุดศูนย์กลางในแต่ละพื้นที่ในหลายอำเภอ ทั้งนี้ได้มีประชาชน หน่วยงานรัฐ และเยาวชน นักศึกษาได้สนใจและเข้าร่วมประชุมกันเป็นอย่างมาก
กิตติ พรดวงจันทร์/ภาพ/ข่าว/ส.น.ว.ท./รายงาน

Related posts