คณะทำงานประจำกองบรรณาธิการ สำนักข่าว สนวท./เออีซีไทยนิวส์//สำนักข่าว ไทม์ทูเดย์ นิวส์

สำนักข่าว สนวท/ เออีซีไทยนิวส์/ เออีซี ไทย ทีวีเสรี //ไทม์ทูเดย์นิวส์

รายชื่อ คณะทำงานประจำกองบรรณาธิการ

1.นายคณาวุฒิ กันทพลหาญ                  ประธานบริหารอำนวยการ

2.นายคณาโชค ตามจิตเจริญ                บรรณาธิการบริหาร

3.นายสุพิน อรุณสวัสดิ์                          บรรณาธิการข่าว/ฝ่ายข่าว

4.นส.พิมพา  ใจเป็ง                              รองบรรณาธิการบริหาร

5.นายเฉลิมลาภ ทองสาคร                   ผู้สื่อข่าว/ประจำกองบรรณาธิการ

6.อาจารย์ ราตรี สุทธิสารากร               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/จรรยาบรรณสื่อ

7.นายกรภัทร(ต้น) ศรีทัศน์                    ผู้สื่อข่าวส่วนกลาง/ภาคตะวันออก/รองบรรณาธิการข่าว

8.นางภาสนา ศรีทัศน์                           พิธีกร/บรรณาธิการข่าว สตรี/สังคม

9.นายอาคม สมปาง                             ผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคกลาง/หัวหน้าฝ่ายข่าว

10.นายธัช พระสมุทร                           หัวหน้าข่าวบันเทิง/ผู้สื่อข่าวบันเทิง

11.นายวิทวัส ปัญญาวิเศษพงศ์             ผู้สื่อข่าว/ประจำกองบรรณาธิการ

12.ผศ.ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์      บรรณาธิการวิชาการ/ฝ่ายข่าว

13. นายแดน สุริยา                               บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ/ประจำมาเลเซีย 

14น.ส.ลดาวรรณ์ สุธาพจน์                  ผู้สื่อข่าว สตรี/สังคม

15. นายอัญชา  รู้ดี                                  ผู้สื่อข่าวส่วนกลาง

Related posts